دکل های آنتن دهی بی تی اس  

آنتن های داخلی و خارجی  

شبکه 4G و IP

 هدف ‏G‏4 اين است که تکثر و فراواني موجود در بين ‏شبکه هاي موبايل را با يک شبکة مركزي استاندارد ‏جهاني که مبتني بر ‏IP‏ باشد و بتواند ويدئو، ديتا و ‏صوت را پشتيباني کند، جايگزين نمايد که اين کار ‏سرويس هاي يکپارچه صوت، تصوير و ديتا را براي تمامي ‏ميزبانان موبايل که کاملاً بر مبناي ‏IP‏ هستند، تأمين ‏خواهد كرد.‏


در واقع هدف اصلي ارائه سرويس هاي چند رسانه اي بي سيم ‏به کاربراني است که از طريق تکنولوژي هاي دسترسي ‏ناهمگن به يک ساختار تماماً ‏IP‏ دسترسي دارند. پروتكل ‏IP‏ ‏در واقع به عنوان يک پيوند دهنده بين شبکه هاي مختلف ‏براي تأمين ارتباطات عمومي و حرکت پذيري، عمل مي کند. ‏

يک شبکة بي سيمIP ‎، پروتکل مخابراتي سيستم سيگنالينگ ‏شمارة 7 ‏(SS7)‎‏ که واقعاً يک عامل زائد مي باشد، را ‏تغيير مي دهد. زيرا ارسال سيگنال ‏SS7‎‏ بخش زيادي از ‏پهناي باند شبکه را مصرف مي کند حتي در زماني که هيچ ‏ترافيکي سيگنالينگي وجود ندارد. (علت اين امر اين ‏است که اين سيستم از مکانيزم ‏Setup‏ مکالمه براي رزرو ‏کردن پهناي باند استفاده مي کند که اسلاتهاي زماني / ‏فرکانسي در امواج راديويي اين کار را انجام نمي دهند). ‏از طرف ديگر شبکه هاي ‏IP‏ بدون اتصال هستند و تنها ‏زماني از اسلاتها استفاه ميکنند که ديتايي براي ارسال ‏داشته باشند بنابراين در اين حالت بهينه ترين ‏استفاده از پهناي باند موجود انجام خواهد شد. ‏

امروزه ارتباطات بي سيم بيشتر بر پاية صوت استوار مي ‏باشند و اين در حالي است که تحقيقات نشان مي دهد رشد ‏ترافيک دنياي بي سيم به صورت نمايي به نسبت تقاضاي ‏ترافيک صورت، در حال افزايش است. به خاطر اينکه لاية ‏هسته ‏IP‏ به صورت ساده اي قابل درجه بندي ميباشد و ‏براي رودرويي با اين چالش مناسب است. هدف ما در ‏واقع يکي کردن شبکه هاي صوت، ديتا و چند رسانه ها ‏است.

آمار سایت