دکل های آنتن دهی بی تی اس  

آنتن های داخلی و خارجی  

دستگاه های تقویت کننده آنتن موبایل

در خطوط ارتباطي آنتن موبایل لازم است كه جهت پرتوها براي رديابي مسير مطلوب هنگامي كه آنتن موبایل در حال حركت است ادامه يابد براي چنين منظوري آنتن موبایل شامل يك دستگاه حس گر زاويه دار نصب شده در آن است كه وضعيت چرخشي در آنتن موبایل را مي‌يابد و مسير پرتوهاي آنتن را مطابق با وضعيت چرخش و همچنين شدت امواج راديويي دريافت شده توسط دستگاه گيرنده آنتن موبایل كنترل مي‌كند. دانلود مقاله pdf

المنت‌هاي آنتن به شكل آنتن ريز قطعه مي‌باشند و بر روي صفحه لايه تبديل دي الكتريك مشابهي تنظيم مي‌گردند. لايه مدار انتقال نيرو و خط تغذيه جهت كنترل انتقال و دريافت در المنت آنتن در يك بخش يك لايه‌اي قرار مي‌گيرند اين امر سيستم آنتن را قادر مي‌سازد تا در يك ساختار اندك شكل يابد لايه‌ي تبديل دي الكتريك در المنت آنتن ريزقطعه از طريق گذاشتن تعداد زيادي از لايه‌ي تبديل دي الكتريك متفاوت از يكديگر در پايداري لايه‌ي تبديل دي الكتريك شكل يافته است. بنابراين اين هدف مورد نظر است كه پهناي باند آنتن افزايش يابد و ارتباط متقابل بين اجزاي آنتن كاهش يابد تا از پيشرفت آنتن به سمت كاهش يافتن و تقليل جلوگيري شود . بعلاوه موقعيت نقاط تغذيه‌اي در المنت آنتن برخلاف هر المنت آنتن مجاور مي‌چرخد. اين امر مي‌تواند نسبت تقارن را در مجموعه آنتن روي دامنه وسيع باند افزايش دهد.

ما مدعي هستيم كه :

1-سيستم آنتن موبایل شامل :

يك بخش يابنده جهت چرخش به منظور تعيين وضعيت چرخش در آنتن موبایل

يك آنتن قابل كنترل با توجه به جهت پرتو آن

يك بخش گيرنده براي دريافت سيگنال متناسب با شدت و تعداد امواج راديويي كه توسط آنتن مذكور دريافت مي‌شود. يك بخش كنترل جهت پرتو براي تغيير جهت پرتو مطابق با زاويه چرخش آنتن موبایل كه توسط بخش يابنده جهت چرخش كه ذكر گرديده و همچنين توسط شدت موج راديويي دريافت شده از طريق بخش گيرنده ذكر شده تعيين مي‌گردد.

بخش جستجوگر جهت ماهواره به منظور كنترل جهت پرتو آنتن ذكر شده با رنج گسترده‌اي براي دست يافتن به شدت بالاتر در موج راديويي دريافت شده كه ذكر گرديد و براي يافتن جهت ماهواره ؛

بخش انتخاب كنترل به منظور انتخاب يكي از چندين روش‌هاي كنترل بسته به شدت موج راديويي دريافت شده مذكور و وضعيت چرخشي ذكر شده.

روش‌‌هاي كنترل ذكر شده توسط بخش انتخابگر كنترل مذكور حداقل سه نوع مي‌باشد :

(One)    يكي براساس روش كنترل غير چرخشي كه زماني انتخاب مي‌گردد كه تصور مي‌شود آنتن موبایل مستقيم حركت مي‌كند و براي تغيير جهت پرتو آنتن به ميزان جزئي اتخاذ مي‌گردد. بدين منظور كه جهت شديدترين موج راديويي دريافت شده تعيين گردد.

(Two)    يكي براساس روش كنترل چرخشي كه زماني انتخاب مي‌گردد كه تصور مي‌شود آنتن موبایل در حال چرخش است و براي تغيير جهت پرتو آنتن بسته به وضعيت چرخش و همچنين براي انتخاب جهت شديدترين موج راديويي دريافت شده اتخاذ مي‌گردد .

(Three)   يكي براساس كنترل حالت مسدود شدن كه هنگامي انتخاب مي‌گردد كه موج راديويي دريافت شده مذكور متوقف مي‌گردد و براي تغيير جهت پرتو آنتن بسته به وضعيت چرخش اتخاذ مي‌گردد.

(2) سيستم آنتن موبایل همانطوري كه در مورد شماره (1) ذكر شد و در آن بخش تعيين كننده‌ي جهت چرخش بيان گرديد شامل دستگاه حس گر زاويه داري جهت حساسيت به زاويه چرخش آنتن موبایل مي‌باشد.

(3)سيستم آنتن موبایل همانطوري كه در مورد شماره (1) در قسمت آنتن مذكور توصيف شد يك آنتن كامل داراي فاز است.

(4)سيستم آنتن موبایل همانطور كه در مورد شماره (3) ذكر گرديد در قسمت هر يك از المنت‌هاي مسير تشعشع پرتو كه بيان شده در لايه آنتن مذكور شامل دو نقطه‌ي تغذيه‌اي با 90 درجه تفاوت در زاويه پيرامون ذكر آن مي‌باشد، موقعيت‌هاي دو نقطه تغذيه‌اي كه پيرامون مركز آن مي‌گردند به گونه‌اي است كه هر يك از المنت‌هاي غير تشعشع پرتو كه بيان گرديد به روش پولاريزاسيون (قطبي شدن) چرخشي برانگيخته مي‌شوند. و در آنجا المنت‌هاي مسير تشعشع پرتو كه بيان گرديد در يك شبكه سه گوش منظم در سه جهت تنظيم مي‌گردند و مجموعه‌اي از سه موقعيت نقاط تغذيه‌اي را دارا هستند كه از لحاظ زاويه از يكديگر 120 درجه تفاوت دارند. موقعيت نقاط تغذيه‌اي در يكي از المنت‌هاي مسير تشعشع پرتو كه ذكر گرديده متفاوت از هر المنت مسير تشعشع مجاور مي‌باشد. كه در آن سنت تقارن افزايش مي‌يابد و ارتباط متقابل بين المنت‌هاي مسير تشعشع مذكور به سبب توزيع يكسان سه موقعيت تغذيه‌اي كاهش مي‌يابد.

(5)يك آنتن كامل داراي فاز همانطور كه در مورد شماره (4) توصيف شده در قسمت هر يك از المنت‌هاي مسير تشعشع پرتو كه بيان شده در لايه آنتن مذكور شامل دو نقطه تغذيه‌اي با 90 درجه تفاوت در زاويه پيرامون مركز آن مي‌باشد. موقعيت دو نقطه تغذيه‌اي كه پيرامون مركز آن مي‌گردند به گونه‌اي به گونه‌اي است كه هر يك از المنت‌هاي مسير تشعشع پرتو كه بيان گرديده به روش پولاريزاسيون (قطبي شدن) چرخشي برانگيخته مي‌شوند و در آنجا المنت‌هاي مسير تشعشع پرتو كه بيان شده در يك شبكه سه گوش منظم در سه جهت تنظيم مي‌گردند و مجموعه‌اي از چهار موقعيت نقاط تغذيه‌اي را دارا هستند كه از لحاظ زاويه از يكديگر 90 درجه تفاوت دارند موقعيت نقاط تغذيه‌اي در يكي از المنت‌هاي مسير تشعشع پرتو كه ذكر گرديده متفاوت از هر المنت مسير تشعشع مجاور مي‌باشد.

(6)سيستم آنتن موبایل همانطور كه در مورد شماره (3) توصيف شد در قسمت آنتن كامل داراي فاز چندين المنت آنتن ريز قطعه را در بر دارد ، هر يك از المنت‌هاي آنتن ريز قطعه‌ي مذكور شامل :

يك سطح زمينه‌اي (اوليه) :

يك المنت مسير انتقال نيمرو كه مخالف با صفحه‌ي زمينه‌اي مذكور از طريق يك لايه تبديل دي الكتريك قرار مي‌گيرد.

يك المنت مسير هدايتي كه در فضاي دور از المنت گرداننده‌ي مسير مذكور قرار مي‌گيرد.

لايه‌ي تبديل دي الكتريك مذكور از طريق گذاشتن دو يا تعداد بيشتري دي الكتريك با داشتن ناپايداري دي الكتريك تشكيل مي‌شود كه از يكديگر متفاوت هستند.

(7)يك المنت آنتن ريز قطعه همان طور كه در مورد شماره (6) توصيف شد در آن مجموعه‌ي دي الكتريك مذكور داراي سه ساختار لايه‌اي است.

(8)يك المنت آنتن ريز قطعه همان طور كه در مورد شماره‌ي (7) توصيف شد در آن دو لايه‌ي فوقاني و تحتاني در مجموعه‌ي دي الكتريك سه لايه‌اي مذكور از لايه‌ي تبديل دي الكتريك ساخته شده‌اند كه داراي مقدار پايدار و يكسان دي الكتريك مي‌باشد و لايه مياني از لايه‌ي تبديل دي الكتريك با داشتن مقدار پايدار دي الكتريك متفاوت از لايه‌هاي فوقاني و تحتاني ذكر شده ساخته شده است.

(9)سيستم آنتن موبایل همانطور كه در مورد شماره‌ي 3 توصيف شد ، در آن آنتن كامل داراي فاز مذكور شامل موارد زير مي‌باشد :

لايه‌ي المنت آنتن شامل چندين المنت تشعشعي مي‌باشد كه بر روي صفحه‌ي زمينه‌اي از طريق يك لايه‌ي تبديل دي الكتريك اوليه تشكيل يافته‌اند؛

لايه‌ي شبكه‌ي تغذيه شامل شبكه‌ي تغذيه مي‌باشد كه از ؟؟ تغيير دهنده‌ي فاز و توزيع كننده‌هاي نيرو تشكيل شده اين اجزا از سيم باريكي تشكيل مي‌شوند كه به ترتيب چندين المنت تشعشعي مذكور متحمل مي‌شوند و بر روي يك لايه‌ي تبديل دي الكتريك ثانويه تنظيم مي‌گردد .

لايه‌ي مدار هدايتي شامل يك مدار هدايتي است كه با كليدهاي تغيير دهنده‌ي فاز كه ذكر شد در شبكه‌ي تغذيه‌اي مذكور مرتبط مي‌شود و جهت تهيه‌ي سيكنالي براي كنترل كليدهاي تغيير دهنده‌ي فاز به كار برده مي‌شوند و در قسمت المنت آنتن ذكر شده ، لايه‌هاي مسير هدايتي و شبكه‌ي تغذيه‌اي بر بالاي يكديگر قرار مي‌گيرند و لايه المنت آنتن مذكور لايه‌ي شبكه‌ي تغذيه‌اي توسط يك سطح زمينه‌اي مشترك تقسيم مي‌شوند به گونه‌اي كه لايه‌ي المنت آنتن مذكور و لايه‌ي شبكه‌ي تغذيه‌ي مذكور بر روي همان سطح زمينه‌اي مشترك ذكر شده در جهت‌هاي مخالف آن ايجاد مي‌شوند ، و لايه‌ي شبكه‌ي تغذيه‌ي مذكور مخالف با لايه‌ي مسير هدايتي بيان شده قرار مي‌گيرد به گونه‌اي كه لايه‌هاي مسير هدايتي و شبكه‌ي تغذيه‌اي مذكور از طريق رابط‌هاي جداشدني به هم مرتبط مي‌شوند.

(10)سيستم آنتن موبایل همانطور كه در مورد شماره‌ي (9) توصيف گرديد ، در آ“ هر يك از كليدهاي تغيير دهنده فاز در لايه‌ي شبكه تغذيه‌اي مذكور از چندين سيم باريك كه از لحاظ طول با يكديگر متفاوت هستند ساخته ميشوند سيم‌هاي باريك مذكور براي تغيير ميزان تبديل فاز توسط ابزارهاي كليدي انتخاب مي‌شوند.

(11) سيستم آنتن موبایل همانطور كه در مورد شماره‌ي 10 توصيف شد در آن توزيع كننده‌هاي نيرو در لايه شبكه تغذيه‌اي مذكور از سيم باريك ساخته شده‌اند ، كليدهاي مبدل فاز و توزيع كننده‌هاي نيرو در لايه شبكه تغذيه‌اي مذكور توسط سيم‌هايي بر روي لايه‌ي تبديل دي الكتريك بين ؟؟زمينه‌اي در جهت لايه آنتن و صفحه‌ي زمينه‌اي در جهت لايه مسير هدايتي تشكيل مي‌شوند ، و لايه‌ي مسير هدايتي مذكور شامل مدارهاي هدايتي است كه بر روي لايه‌ي تبديل تشكيل شده كه بصورت لاينقطع بر روي صفحه زمينه‌اي در جهت لايه مدار هدايتي نصب مي‌شود.

(12)سيستم آنتن موبایل همان طور كه در مورد شماره‌ي (6) توصيف شد در آن لايه‌ي تبديل دي الكتريك ذكر شده توسط گذاشتن سه لايه‌ دي الكتريك داراي مقادير ثابتي از دي الكتريك به ترتيب Er.sub.1 و Er.sub.2 و Er.sub.3 تشكيل شده به گونه‌اي كه مقدار ثابت دي الكتريك حاصل آمده از لايه‌ي تبديل دي الكتريك مذكور توسط فرمول زير ارائه مي‌شود :

Er=(t.sub.1 + t.sub.2 + t.sub.3)/ (t.sub.1/ Er.sub.1 + t.sub.2/Er.sub.2 + t.sub.3/ Er.sub.3)

كه Er مقدار بايت دي الكتريك حاصل آمده و t.sub.3 , t.sub.2 , t.sub.1 به ترتيب ضخامت سه لايه‌ دي الكتريك مي‌باشند.

 

شرح و توصيف

تاريخچه‌ي اختراع :

1-زمينه‌ي اختراع

اختراع موجود به سيستم آنتن در جهت استفاده در وسايل بسيار نظير اتومبيل‌ها و ساير وسايل نقليه و بويژه براي سيستم آنتني كه مناسب رديابي بسته به جهت حركت آنتن موبایل باشد مربوط مي‌‌گردد.

2-توصيف و شرح فن پيشين

با پيشرفت سريع تكنيك‌هاي ارتباطات الكترونيكي ارتباط امواج راديويي در زمينه‌هاي گوناگون رايج و همگاني گرديده است . بويژه با كوچك سازي ابزارهاي الكترونيكي نظير فرستنده – گيرنده‌ها و ديگر وسايل كانون توجهات امروز بر ارتباطات وسايل بسيار با استفاده از تلفن آنتن موبایلي زميني يا موارد مشابه متمركز مي‌باشد.

سيستم تلفن آنتن موبایل ياخته‌اي شناخته شده كه شامل چندين ايستگاه پايه اوليه زميني مي‌باشد هر يك از ايستگاههاي پايه ، خط ارتباطي بين ايستگاه پايه و آنتن موبایل‌هايي را در درون يك منطقه كنترل مي‌كند. اين سيستم در تلفن‌هاي آنتن موبایل زميني و موارد مشابه آن بكار مي‌رود. بهرحال ، چنين سيستم ارتباطي يا بهره برداري از ايستگاه‌هاي پايه زميني تنها مي‌تواند در مناطق محدودي مورد استفاده قرار گيرد زيرا تعداد ايستگاه‌هاي پايه نمي‌تواند بي‌اندازه افزايش يابد.

همچنين سيستم ارتباطي آنتن موبایل ديگري شناخته شده كه از ماهواره ارتباطات استفاده مي‌كند. سيستم ارتباطات ماهواره‌اي آنتن موبایل براي استفاده عملي در كاربردهاي گوناگون مورد مطالعه قرار مي‌گيرد زيرا آن محدوديت‌هاي فوق الذكر را همان طور كه در ارتباطات آنتن موبایل با استفاده از ايستگاه‌هاي پايه زميني وجود داشت ندارد و مي‌تواند خدمات يا كيفيت بالا در منطقه گسترده‌اي در حوزه وسيع ملي انجام دهد.

-در نمونه‌ي ديگر آنتني بر روي آنتن موبایل نصب مي‌شود كه يكي از عوامل بسيار مهم مي‌باشد. در صورتي كه آنتن نتواند به خوبي براي انتقال و دريافت عمل كند فرستنده ، گيرنده و اجراي الكترونيكي مرتبط با آن حتي عليرغم اينكه از لحاظ عملكردي بسيار بالا باشند اما نمي‌توانند به خوبي كار كنند.

از آن جا كه وسيله‌ي همياري مانند اتومبيل يا ساير وسايل نقليه در حال حركت هستند ، جهت ماهواره هر لحظه تغيير مي‌كند. بنابراين جهت پرتوهاي آنتني كه بر روي آنتن موبایل نصب شده بايستي براي ماهواره ، استفاده از هر وسيله رديابي مناسب علامت گذاري شود.

روش رديابي مرحله‌اي به عنوان روش‌هاي رديابي روشي متداول است. روش رديابي مرحله‌اي براي نگه داري جهت پرتو به سمت ماهواره از طريق حركت جزئي جهت آنتن در فاصله‌ي زماني مناسب به كار مي‌رود به گونه‌اي كه پرتو آنتن در جهت سيگنال دريافت شده مشخص مي‌شود. آنتن ندادن سیم کارت رایتل - آنتن ندادن تبلت ترفند آنتن ندادن گوشی دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل تبریز

در چنين وسايل بسياري نظير كشتي‌ها و هواپيماهايي كه در جهت خود بسيار نوسان ندارند و به صورتي كه اثر مسدود كننده به وسيله‌ي هيچ مانعي اتفاق نيفتد ، روش رديابي مرحله‌اي در رديابي ماهواره قابل قبول است. به هر حال وسايل بسيار زميني كه به طور مكرر ، سرعت‌هاي بالاتري نسبت به كشتي‌ها و هواپيماها و امواج راديويي از ماهواره هدايت شده و مي‌چرخند ممكن است توسط هر مانعي مانند ساختمان يا غيره مسدود گردند بنابراين ، متداول است كه روش رديابي مرحله‌اي در رديابي رضايت بخش نيست. هنگامي كه يك موج راديويي توسط يك موضع چند منظوره يا ساختمان مسدود مي‌گردد ، آنتن موبایل ممكن است به طور كامل ماهواره را از دست بدهد.

حتي اگر امواج راديويي به طرزي استوار توسط آنتن موبایل دريافت شوند ، شدت سيگنال دريافت شده ممكن است بيش از مقدار ضروري تغيير كند زيرا جهت پرتو آنتن هميشه در هر لحظه به ميزان جزئي تغيير مي‌كند . تا حداكثر شدت سيگنال دريافت شده را بيابد.

آنتن بايستي تا حد ممكن كوچك و باريك باشد زيرا بايستي بر روي آنتن موبایل نصب شود و همچنين بايستي آنتن  هنگامي كه آنتن موبایل روشن است مقاومت هوايي كمتري را داشته باشد. آنتن تقويت موبايل تقويت کننده موبايل تقويت موبايل

 

به طور مكانيكي انتن هدايت شده نمي‌تواند كوچك شود زيرا آن شامل يك وسيله هدايت مكانيكي است. آنتن كامل داراي فاز كه شناخته شده است مي‌تواند به طور الكترونيكي هدايت شود چنين آنتن كامل داراي فازي براي استفاده در سيستم رادار و ارتباطات ماهواره‌اي آنتن موبایل مناسب است به هر حال كوچك ساختن كل دستگاه آنتن داراي فاز دشوار است زيرا به مدارهاي تغذيه‌اي شامل كليدهاي تغير فاز توزيع كننده‌هاي نيرو و ديگر وسايل ، مدارهاي كنترل براي كليدهاي تغيير فاز و غيره نيازمند است بدين منظور كه پرتو آنتن را كنترل مي‌كند. دستگاه تقويت موبايل تقويت صدای موبايل

يكي از آنتن‌هاي كوچك آنتن ريز قطعه است كه ممكن است به عنوان يك المنت آنتن در آنتن كامل استفاده شود به هر حال آنتن ريز قطعه عيبش اين است كه پهناي باند كم عرض دارد براي اين كه بر چنين مشكلي فائق شويم آنتن ريز قطعه‌ي در هم قرار گرفته‌اي در نظر گرفته مي‌شود به گونه‌اي كه يك المنت منفذ براي افزايش پهناي باند اضافه مي‌گردد. در راستاي بدست آوردن پهناي باند 8% آنتن ريز قطعه در هم قرار گرفته به ارتفاعي معادله 75% طول موج نيازمند مي‌باشد هنگامي كه فركانس مركزي MHZ 1600 است ، نياز است به اينكه ارتفاع آنتن در حدود mm14 باشد. اين مقدار براي هدف مورد نظر بسيار زياد است هنگامي كه المنت آنتن بلندتر است ، ارتباط متقابل افزايش مي‌يابد . در نتيجه، نمي‌تواند به ميدان كافي در استفاده و نسبت تقارن عملكرد داشته باشد.

 

خلاصه‌اي از اختراع

بنابراين هدف اختراع موجود ارائه سيستم آشني است كه ويژگي‌هاي زير را داشته باشد.

(1)  پرتو آنتن مي‌تواند به طور مناسب بسته به جهت گيري آنتن موبایلي كه در حال حركت است كنترل شود.

(2)  ضخامت ساختار آنتن به حدي كوتاه است كه مي‌تواند به آساني بر روي آنتن موبایل نصب شود.

(3)  ارتباط متقابل بين المنت‌هاي آنتن به قدري كوتاه است كه مي‌تواند به ميزان كافي به عنوان يك آنتن كامل عمل كند.

(4)        نسبت تقارن مناسب از طريق ميزان فركانس وسيع بدست مي‌آيد.

براي اين منظور ، اختراع موجود ، سيستم آنتن موبایلي را فراهم مي‌كند كه از يك آنتن داراي فاز با داشتن لايه المنت‌هاي آنتن ، لايه‌ي شبكه‌ي تغذيه‌اي و لايه مدار هدايتي تشكيل شده است، كه همه آنها يكي بر ديگري لايه المنت‌هاي آنتن، لايه‌ي شبكه‌ي تغذيه‌اي و لايه مدار هدايتي تشكيل شده است ، كه همه آنها يكي بر ديگري سوار مي‌شوند ، لايه المنت‌هاي آنتن مذكور شامل چندين المنت مسير تشعشع بر روي لايه‌ي تبديل دي الكتريك است ، لايه‌ي شبكه‌ي تغذيه‌اي مذكور شامل يك شبكه‌ي تغذيه‌اي متشكل از كليدهاي تغيير فاز و تقسيم كننده‌هاي نيرو است كه هر يك از آنها با يك سيم باريك ساخته شده و به گيرنده يكي از مسيرهاي تشعشع متصل مي‌شود و بايدمراكز هدايتي مذكور شامل مدارهاي هدايتي است براي كنترل كردن فاز در هر يك از كليدهاي تغييرفاز مي‌باشد : دستگاه حس گر زاويه دار براي شناسايي جهت چرخش آنتن موبایل‌، يك گيرنده براي تعيين قدرت سيگنال‌هاي دريافت شده و ابزارهاي كنترل پرتو مسئول نتايج حاصل از شناسايي عدد دستگاه حس گر زاويه دار و دستگاه گيرنده براي كنترل جهت پرتو در آنتن مذكور مي‌باشند ، كه به موجب آن پرتو دستگاه آنتن از طريق كنترل فاز هر يك از المنت‌هاي آنتن مذكور بسته به جهت گيري آنتن موبایل در حال حركت هدايت مي‌شود.

در يك بعد از اختراع موجود ، شبكه تغذيه شامل كليدهاي تغيير فاز و تقسيم كننده‌هاي نيرو و مدار هدايتي است كه در سطح يكساني از لايه‌ دي الكتريك تنظيم مي‌شوند و در عوض با يكديگر همراه با المنت‌هاي آنتن مسطح قرار مي‌گيرند و به كل ضخامت آنتن اجازه مي‌دهد تا به صورت بسيار باريكي در مقايسه با آنتن‌هاي كامل داراي فاز و متداول باشند.

سيستم رديابي وسايل نقليه از اختراع موجود داراي ساختاري نظير موردي است كه در بالا توصيف شده فاز متناسب با هر يك از المنت‌هاي آنتن در آنتن كامل توسط بخش كنترل فاز مشخص مي‌شود به گونه‌اي كه فاز اختلافي بين هر يك از المنت‌هاي مجاور آنتن در يك ضابطه از پيش تعيين شده قرار خواهند گرفت بنابراين طرح آنتن كامل مي تواند براساس فاصله بندي المنت آنتن و فاز اختلافي كنترل شود.

چنين آنتن كاملي آنتن كامل داراي فاز ناميده مي‌شود اين مورد به صورت مختصر در ذيل توصيف مي‌شود.

براي مثال اكنون يك آنتن كامل در نظر گرفته مي‌شود كه متشكل از چندين المنت آنتن A.sub.1 تا A.sub.A متناسب با از نظر تعدادي مي‌باشد ، اين المنت‌ها در يك خط در فاصله مكاني d همان طور كه در FIG.34 نشان داده شده تنظيم مي‌شوند . همچنين تصور مي‌شود كه همه المنت‌هاي آنتن A.ub.1-A.sub.n  به صورت ايزوتروپيك المنت‌هاي تشعشعي هستند. ديگر اين فرض وجود دارد كه زاويه در نظر گرفته شده بين تنظيم آنتن كامل و خط معمول (زاويه تابش) دتا است و همچنين موج مسطح هنگامي بدست مي‌آيد كه زاويه‌ي دتا متناسب با thetasub.o. باشد.

با اين فرض كه آخرين المنت سمت چپ A.sub.1 همان طور كه در FIG.34 مشاهده مي‌‌شود. يك المنت رفرنسي است ، فاز موجي كه به هر يك از المنت‌هاي آنتن A.sub.2-A.sub.n. مي‌رسد توسط DELTA…phi براي هر المنت آنتن از المنت آغازين A.sub.2 با المنت انتهايي A.sub.n پيش مي‌رود بنابراين DELTA…phi توسط فرمول زير محاسبه مي‌شود.

DELTA…phi=2.pi.(d/.gamma.).multidect.sin,theta…sub.o

كه گاه طول موج صفحه تابش است.

در فاز موجود در هر يك از المنت‌هاي آنتن A.sub.2-A.sub.n. به وسيله‌ي DELTA…phi توسط كليدهاي تغيير فاز B.sub.2-B.sub.n تاخير داشته باشد و از آن پس آنها با يكديگر از طريق هم بپيوندند ، در اينصورت سيگنالهاي فركانس بالا مي‌توانند در آن فاز از المنت‌هاي آنتن گيرنده A-sub.1.A.sub.n صادر شوند بنابراين پرتو آنتن كامل قادر خواهد بود تا در هر جهت دتا پويش كند.

در انتقال نيروي تشعشع شده در هر جهت دتا به روش مشابهي متمركز مي‌شود. اگر المنت‌هاي A آنتن به صورت دوبعدي تنظيم گردند پرتو آنتن كامل مي‌تواند در سه بعد پويش داشته باشد.

اختراع موجود عبارت است از كنترل پرتو آنتن بسته به نتايج حاصل از تعيين جهت آنتن موبایل در خلال چرخش و همچنين سطح سيگنال دريافت شده از گيرنده هنگامي كه آنتن موبایل به صورت مستقيم حركت مي‌كند ، جهت پرتو آنتن تغيير نخواهد كرد. بنابراين ، تغييرات سطح سيگنال دريافت شده مي‌تواند به طور موثر متوقف شود در هنگام چرخش ، جهت پرتو آنتن كنترل مي‌‌شود تا به خوبي ماهواره را رديابي كند ، اين امر به نتايج حاصل از شناسايي در دستگاه حس گر زاويه دار به سيگنال دريافت شده بستگي دارد. هنگامي كه در موج راديويي توسط هر نوع مانعي بر روي زمين مسدود گردد. رديابي مي‌تواند به طور موثري از طريق استفاده از دستگاه حس گر زاويه دار ادامه يابد.

از مطالب بالا معلوم خواهد بود كه سيستم آنتن موبایل براساس اختراع موجود مي‌تواند رديابي را بسيار خوب انجام دهد. زيرا رديابي مي‌تواند بسته به وضعيت آنتن موبایل در حال حركت كنترل شود به علاوه سيستم آنتن موبایل مي‌تواند به طور موثري از عهده هر گونه تغيير حركتي در آنتن موبایل برآيد. زيرا اختراع موجود آنتن كامل داراي فاز را با داشتن پرتويي كه مي‌تواند به طور الكترونيكي كنترل شود مورد بهره برداري قرار مي‌دهد.

از آنجايي كه بخش آنتن كامل داراي فاز شامل آنتن‌ها ، شبكه‌هاي تغذيه‌اي و مدارهاي هدايتي مي‌باشد كه يكي بر روي ديگري لايه بندي شده‌اند ، بنابراين مي‌تواند در يك ساختار ظريف شكل يابد كه اين ساختار قادر است به سهولت بر روي آنتن موبایل زميني كوچك نصب گردد.

آنتن ريز قطعه كه به عنوان المنت‌هاي آنتن در آنتن كامل استفاده مي‌شود . شامل يك صفحه‌ي زمينه‌اي است . يك المنت مسير هدايت كننده بر روي لايه تبديل دي الكتريك در مقابل صفحه‌ي زمينه‌اي قرار مي‌گيرد و المنت مسير هدايت پارازيت جدا از المنت مسير هدايت كننده تنظيم و جايگذاري مي‌شود لايه تبديل دي الكتريك در مجموعه دو يا تعداد بيش تري لايه تبديل دي الكتريك داراي پايداري متفاوت دي الكتريك شكل مي‌يابد.

بنابراين ، آنتن زيرقطعه مشخص مي‌گردد بدين صورت كه آن در يك لايه‌ي تبديل دي الكتريك مستقر شده بين المنت مسير هدايت كننده و صفحه‌ي زمينه‌اي تشكيل مي‌شود. لايه‌ي تبديل دي الكتريك به وسيله‌ي مجموعي از دو يا تعداد بيش تري مواد دي الكتريك داراي پايداري متفاوت دي الكتريك تشكيل مي‌شود.

به منظور كاهش ارتباط متقابل بين المنت‌هاي آنتن نياز است كه فضاي بين المنت مسير هدايتي و صفحه‌ي زمينه‌اي كاهش يابد به عبارت ديگر ، اگر خواسته شود كه پهناي باند وسيع شود ، فضاي بين المنت مسير هدايت و صفحه‌ي زمينه‌اي بايستي افزايش يابد به هر حال ، تنها از طريق برآورده كردن چنين شرايطي مطابقت با مقاومت ظاهري مسير تغذيه نمي‌تواند ايجاد شود. بنابراين پهناي باند با vswr [1] پايين نمي‌تواند به اندازه‌ي كافي گسترده باشد.

مخترعين چنين مساله‌اي را در انواع گوناگوني از آزمايشات مورد مطالعه قرار داده‌اند تا وضعيت مورد نياز براي تطابق را بيابند بنابراين دريافت شده است كه پهناي باند آنتن كه با مسير تغذيه تطبيق مي‌يابد توسط متغير دي الكتريك نسبي epsilon… sub.r بين مسير هدايت و صفحه‌ي زمينه‌اي در ضابطه epsilon.sub.rmax تغيير مي‌كند كه مي‌تواند حداكثر پهناي باند را فراهم كند، همان طور كه در FIG.35. نشان داده شده است.

اگر پايداري دي الكتريك نسبي رده‌اي براي ضابطه‌ي epsilon . sub.rmax باشد، پهناي باندي با فركانس گسترده مي‌تواند فراهم شود همان طور كه توسط خطاتوپري در FIG.22. نشان داده شده است اگر حاصل ضابطه epsilon.sub.rmax با ضابطه‌ي epsilon.sub.r از يك دي الكتريك كه به سهولت در دسترس است مساوي هم باشد و كه به طور مثال ، مساوي 206 براي تفلون 6/3 براي ماده دي الكتريك شامل بيس (مالميد) تري آزين رزين و شيشه و 6/4 براي ساخت شيشه باشد) چنين ماده دي الكتريكي مي‌تواند براي شناخت المنت آنتن با باند گسترده استفاده شود.

متداول است كه دي الكتريكي كه به سهولت در دسترس است پايداري دي الكتريك نسبي مساوي با ضابطه epsilon.sub.rmax را ندارد.

بنابراين ، مطابق با اختراع موجود ، آنتن ريز قطعه مي‌تواند هرگونه ظرفيت القايي خاص epsilon sub.r را به نحو قابل ملاحظه‌اي مساوي با ضابطه epsilon.sub.rmax دارا باشد. از طريق قرار دادن چندين ماده‌ي دي الكتريك متداول و متفاوت از لحاظ پايداري دي الكتريك از يكي به ديگري در يك ضخامت مناسب براي مثال اگر لايه‌ي تبديل دي الكتريك از طريق گذاشتن سه لايه دي الكتريك با داشتن ضخامت t.sub.1 , t.sub.2.and t.sub.3 و پايداري دي الكتريك نسبي به صورت epsilon.sub.r1 و epsilon.sub.r2 و epsilon.sub.r3  به ترتيب شكل يابد. اين لايه‌ي تبديل كل ضابطه‌ي پايداري دي الكتريك نسبي epsilon.sub.r را كه به صورت زير محاسبه مي‌شود خواهد داشت:

epsilon … sub.r=(t.sub.1+t.sub.1+t.sub.1)/

(t.sub.1/epsilon.sub.r1+t.sub2/epsilon…sub.r2+t.sub3/epsilon…sub.r3)

ضابطه مورد نياز epsilon.sub.r مي‌تواند مساوي epsilon.sub.rmax باشد. براساس اختراع موجود، لايه‌ي تبديل المنت مسير هدايت كننده مي‌تواند رنج گسترده‌اي از پايداري دي الكتريك را از طريق قرار دادن دو يا تعداد بيشتري لايه تبديل دي الكتريك داشته باشد كه از لحاظ پايداري دي الكتريك نسبي از يكي به ديگري متفاوت مي‌باشند و همچنين به طور مناسبي ضخامت هر لايه تبديل را تنظيم مي‌كنند.

در چنين روشي ، آنتن ريز قطعه مي‌تواند گستردگي باند فركانس را دارا باشد كه تا حدود 8% افزايش مي‌يابد همزمان ، فضاي بين المنت‌هاي مسير انتقال نيرو و مسير هدايت در مقايسه با مورد پيشين مي‌تواند كاهش يابد بنابراين اگر چنين آنتن‌هاي ريز قطعه‌اي به عنوان المنت‌هاي آنتن در آنتن كامل استفاده شوند ، ارتباط متقابل بين المنت آنتن گذاشته شده مي‌تواند كاهش يابد و به طور همزمان خود آنتن كامل مي‌تواند با كاركرد بالاتري كوچك گردد.

به علاوه براساس اختراع موجود ، آنتن كامل مشخص مي‌گردد به گونه‌اي كه هر يك از المنت‌هاي آنتن دو نقطه تغذيه‌اي دارند كه زواياي متفاوت از 90 درجه نسبت به مركز دارند و باز اينكه آنتن كامل مذكور شامل ابزارهاي تغذيه‌اي جهت ذخيره نيرو با 90 درجه تفاوت فاز با دو نقطه تغذيه‌اي در المنت آنتن براي ايجاد پولاريزاسيون مدار مي‌باشد ، المنت‌هاي آنتن مذكور به روش سه گوشه‌اي تنظيم مي‌گردند و با زاويه 120 درجه يا با موقعيت‌هاي تغذيه‌اي متفاوت از يكديگر با زاويه 90 درجه مي‌چرخند. به طور كلي ، بسيار دشوار است كه تنها يكي از آنتن‌ها ، نسبت تقارن خوبي را در خلال باند فركانس گسترده دارا باشد.

بنابراين در اينجا آنتني مورد نظر است كه داراي پولاريزاسيون به شكل بيضي همان طور كه در FIG.32 نشان داده شده باشد. چنين دريافت مي‌شود كه اگر دو نمونه از چنين آنتن‌هايي به صورت عمود بر يكديگر تنظيم شوند ، يعني اگر نقاط تغذيه‌اي به صورت زاويه دار تنظيم گردد به صورتي كه در ارتباط با يكديگر با زاويه 90 درجه براي تعديل شدت يكديگر بچرخند ، نسبت تقارن مناسب نمي‌تواند همان طور كه با خط موج داري در FIG.33 نشان داده شده، بدست آيد همچنين تاييد شده كه يك نسبت تقارن مناسب بر روي پهناي باند عريض ايجاد مي‌شود.

بعلاوه اگر موقعيت‌هاي نقاط تغذيه‌اي به طور مساوي در همه جهت‌ها توزيع گردد نسبت تقارن نيز افزايش مي‌يابد. علاوه بر آن تاييد شده كه محل هر يك از نقاط تغذيه‌اي مجاور آنتن در موقعيت‌هاي متفاوت ، ارتباط متقابل بين المنت‌هاي آنتن را كاهش مي‌دهد.

اگر نقاط تغذيه‌اي در هر يك از المنت‌هاي مجاور آنتن در يك دستگاه آنتن به صورت ديفرانسيل قرار گيرند. نسبت تقارن در كل دستگاه آنتن در سراسر باند با فركانس وسيع افزايش مي‌دهد. حتي اگر هر يك از المنت‌هاي آنتن موقعيت تغذيه‌اي متفاوتي داشته باشند ، باز هم المنت‌هاي آنتن مي‌توانند خارج از فاز در موقعيت‌هاي تغذيه‌اي متفاوتي اصلاح گردند تا فاز از پيش تعيين شده‌اي براي هر يك از المنت‌هاي آنتن ايجاد شوند.

اختراع موجود مي‌تواند دستگاه آنتن جديد و پيشرفته‌اي شامل چندين المنت آنتن ايجاد كند كه داراي موقعيت‌هاي متفاوت نقطه تغذيه‌اي باشد و همچنين مي‌‌تواند نسبت تقارن را افزايش دهد و بطور موثري انتقال و دريافت را بر روي باند فركانسي وسيع افزايش دهد.

 
آمار سایت